Manja slova Veća slova RSS
cfcu

Kontaktirajte nas

Prijava nepravilnosti

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći vodi računa da se pravila EU, propisi, procedure ugovaranja koje se odnose na usluge (services), nabavke (supply), radove (works), donacije (grants), twining projekte poštuju i primjenjuju na pravilan način i da se finansijsko upravljanje i kontrola sredstava finansijske pomoći EU i njenog izvještavanja  vrši na efikasan način. 

Nepravilnost je drugačiji (nepravilan) scenario, događaj, aktivnost ili radnja koja nije izvršena u skladu sa zakonskim propisima i propisanim kvalitetom tokom procesa implementacije IPA aktivnosti. Nepravilnost predstavlja bilo kakvo kršenje propisa EU i/ili zakona koji može biti rezultat činjenja ili nečinjenja od strane subjekata (bilo koje fizičko ili pravno lice ili bilo koji subject koji učestvuje u implementaciji pomoći finansirane iz fondova EU) koji ima ili će imati štetan uticaj na budžet EU kroz neopravdano isplaćivanje sredstava.Sve aktivnosti vezane za prevenciju, detekciju, kontrolu i kažnjavanje prevara i nepravilnosti su uspostavljanje radi:

- Zaštite finansijskih interesa EU;

- Povraćaja i refundacije bilo kog iznosa isplaćenog kao rezultat nepravilnosti;

- Prevencije sličnih nepravilnosti;

- Revizije sistema i procedura kako bi se spriječilo nastupanje sličnih nepravilnosti u budućnosti;

- Saradnje sa Evropskom komisijom i (kada je to relevantno) drugim zemljama u cilju indetifikacije i suzbijanje prekograničnih prevarnih radnji i aktivnosti.

Nepravilnosti mogu biti:

- Tehničke – Isporuka materijala nižeg kvaliteta od kvaliteta predviđenim zaključenim ugovorom; 

- Ugovorne – U slučaju nepravilne primjene pravnih propisa vezanih za ugovor;

- Finansijske – Lažne prijave i krađa sredstava uključujući i korupciju;

- Administrativne – nepoštovanje važećih pravila Evropske komisije vezanih za raspisivanje tendera i finansiranje projekata;

- Namjerne – Aktivnosti operatera ili institucija uključenih u proces a sve u cilju sopstvenog bogaćenja ili bogaćenja nekog drugog lica;

- Nenamjerne – Izazvane nemarom koje nastaju, u većini slučajeva, kršenjem propisanih procedura;

- Sa finansijskim uticajem – Nepravilnosti koje su već rezultirale u isplaćivanju neopravdanih troškofa;

- Sistemske – Proizilaze iz fundamentalnih slabosti u sistemu;

- Specifične – Nastupaju samo tokom određenog projekta i nisu uzrokovane sistemskim slabostima.

Svi državni službenici i zapošljeni u javnom sektoru u slučaju otkrivanja  počinjenih prevarnih radnji  i/ili nepravilnosti dužni su da sačuvaju originalnu dokumentaciju koja ukazuje na prevaru i/ili nepravilnost. Dužni su da obavijeste službenika za nepravilnosti u CFCU bilo kojim vidom komunikacije: (lično, usmenim ili pismenim putem, formalno ili neformalno, anonimno)

Sve nepravilnosti i prevare se moraju prijaviti kao i sumnja na iste bez obzira na obim njihovog uticaja.

Počinjena nepravilnost i/ili prevara kao i sumnja na iste mogu se prijaviti kod:

Vesna Pavlović

Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU)

Stanka Dragojevica

81 000 Podgorica

Tel: + 382 (0) 20 230 657

E-mail: vesna.pavlovic@mif.gov.me

Drugi način da neko anonimno ukaže na nepravilnost i/ili prevaru jeste da se kontaktira Evropska služba za suzbijanje prevara (OLAF- European Anti-Fraud Office),

E-mail: olaf-courrier@ec.europa.eu

Fax: +32-2-2960853